Hệ dẫn truyền tim gồm

Câu hỏi: Hệ dẫn truyền tim gồm

A. Nút xoang nhĩ, nút nhĩ thất, bó His và mạng Puốc kin

B. Tim, nút xoang nhĩ, nút nhĩ thất, bó His và mạng Puốc kin

C. Tâm nhĩ, nút xoang nhĩ, nút nhĩ thất, bó His

D. Tâm thất, nút nhĩ thất, bó His và mạng Puốc kin

Đáp án A.

Hệ dẫn truyền tim gồm: nút xoang nhĩ, nút nhĩ thất, bó His và mạng Puốc kin.

Hoạt động của hệ dẫn truyền: Nút xoang nhĩ có khả năng tự phát xung điện. Cứ sau một khoảng thời gian nhất định, nút xoang nhĩ lại phát xung điện. Xung điện lan ra khắp cơ tâm nhĩ làm tâm nhĩ co, sau đó lan đến nút nhĩ thất, đến bó His rồi theo mạng Puôckin lan ra khắp cơ tâm thất làm tâm thất co.