Sinh vật trong đại thái cổ được biết đến là

Câu hỏi: Sinh vật trong đại thái cổ được biết đến là

A. hóa thạch sinh vật nhân sơ cổ sơ nhất

B. xuất hiện tảo

C. hóa thạch của động vật, thực vật bậc cao

D. thực vật phát triển, khí quyển có nhiều oxi

Đáp án A.

Sinh vật trong đại thái cổ được biết đến là hóa thạch sinh vật nhân sơ cổ sơ nhất.