Người nông dân nhận ruộng của nhà nước phải có nghĩa vụ

Câu hỏi: Dưới thời Đường, người nông dân nhận ruộng của nhà nước phải có nghĩa vụ

A. nộp tô, dung cho nhà nước

B. với nhà nước theo chế độ tô, dung, điệu

C. đi lao dịch cho nhà nước

D. nộp thuế cho nhà nước

Đáp án B.

Dưới thời Đường, khi nhận được ruộng đất của nhà nước theo chế độ quân điền thì nông dân phải thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước theo chế độ tô, dung, điệu (Mục 2, Trang 30 SGK Lịch sử 10 cơ bản).