Các nguyên tố tham gia cấu tạo các chất hữu cơ đầu tiên trên trái đất là

Câu hỏi: Các nguyên tố tham gia cấu tạo các chất hữu cơ đầu tiên trên trái đất là

A. C, H, O, N
B. C, K, Na, P
C. Ca, Na, C, N
D. Cu, P, H, N

Đáp án A.

Các nguyên tố tham gia cấu tạo các chất hữu cơ đầu tiên trên trái đất là: C, H, O, N. C, H, O, N tương tác với nhau tạo nên các đại phân tử hữu cơ góp phần hình thành nên sự sống.