Nghị quyết về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục việt nam được ban hành vào ngày tháng năm nào?

Câu hỏi: Nghị quyết về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục việt nam được ban hành vào ngày tháng năm nào?

Ngày 04 tháng 11 năm 2013, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (Nghị quyết số 29-NQ/TW) về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.