Nét nổi bật của tình hình nông nghiệp dưới thời Đường là

Câu hỏi: Nét nổi bật của tình hình nông nghiệp dưới thời Đường là

A. nhà nước thực hiện giảm tô thuế, bớt sưu dịch

B. nhà nước thực hiện chế độ quân điền

C. nhà nước thực hiện chế độ tô, dung, điệu

D. áp dụng kĩ thuật canh tác mới vào sản xuất

Đáp án B.

Tình hình nông nghiệp dưới thời Đường: nhà nước thi hành nhiều biện pháp giảm tô thuế, lấy ruộng đất công và ruộng bỏ hoang chia cho nông dân, gọi là chế độ quân điền.