Sự xuất hiện công cụ bằng sắt ở Trung Quốc vào giai đoạn lịch sử nào

Câu hỏi: Sự xuất hiện công cụ bằng sắt ở Trung Quốc vào giai đoạn lịch sử nào?

A. Thời Xuân Thu – Chiến Quốc

B. Thời Tam Quốc

C. Thời Tây Tấn

D. Thời Đông Tấn

Đáp án A.

Công cụ bằng sắt ở Trung Quốc xuất hiện vào giai đoạn thời Xuân Thu – Chiến Quốc.