Năng lượng tích lũy trong các liên kết hóa học của các chất hữu cơ trong tế bào được gọi là

Câu hỏi: Năng lượng tích lũy trong các liên kết hóa học của các chất hữu cơ trong tế bào được gọi là

A. hóa năng

B. điện năng

C. nhiệt năng

D. động năng

Đáp án A.

Năng lượng tích lũy trong các liên kết hóa học của các chất hữu cơ trong tế bào được gọi là hóa năng.