Hai trận đánh lớn nhất trong khởi nghĩa Lam Sơn là

Câu hỏi: Hai trận đánh lớn nhất trong khởi nghĩa Lam Sơn là

A. trận Hạ Hồi và trận Ngọc Hồi – Đống Đa

B. trận Rạch Gầm – Xoài Mút và trận Bạch Đằng

C. trận Tây Kết và trận Đông Bộ Đầu

D. trận Tốt Động – Chúc Động và trận Chi Lăng – Xương Giang

Đáp án D.

Hai trận đánh lớn nhất trong khởi nghĩa Lam Sơn là trận Tốt Động – Chúc Động và trận Chi Lăng – Xương Giang.

– Trận Tốt Động – Chúc Động (cuối năm 1426) tiêu diệt hơn 5 vạn quan Minh, bắt sóng nhiều tướng lĩnh và quân giặc.

– Trận Chi Lăng – Xương Giang (tháng 10 – 1427): Khoảng 15 vạn viện binh từ Trung Quốc kéo sang bị quân ta tấn công tại ải Chi Lăng, Cần Trạm, Phố Cát, Xương Giang tướng giặc phải xin hàng, mở hội thề Đông Quan rút quân về nước.