Mục đích của Duy Tân Hội là gì

Câu hỏi: Mục đích của Duy Tân Hội là gì

A. Gửi thanh niên sang Nhật du học.
B. Phát động thanh niên tham gia phong trào Đông Du.
C. Lập ra một nước Việt Nam độc lập.
D. Đánh đổ đế quốc Pháp giành độc lập dân tộc.

Đáp án C.

Lập ra một nước Việt Nam độc lập.