Chiến thắng nào đã đè bẹp ý chí xâm lược của quân Minh

Câu hỏi: Chiến thắng nào đã đè bẹp ý chí xâm lược của quân Minh, buộc Vương Thông phải giảng hòa, kết thúc chiến tranh?

A. Tân Bình, Thuận Hóa

B. Tốt Động, Chúc Động

C. Chi Lăng – Xương Giang

D. Ngọc Hồi – Đống Đa

Đáp án C.

Chiến thắng Chi Lăng – Xương Giang đã tiêu diệt toàn bộ viện binh do Liễu Thăng chỉ huy, đè bẹp ý chí xâm lược của quân Minh, buộc Vương Thông phải giảng hòa, kết thúc chiến tranh.