Tháng 9 năm 1929 những người giác ngộ cộng sản trong Đảng Tân Việt tuyên bố thành lập

Câu hỏi: Tháng 9 năm 1929 những người giác ngộ cộng sản trong Đảng Tân Việt tuyên bố thành lập

A. Đông Dương Cộng sản liên đoàn.

B. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

C. Đông Dương Cộng sản đảng.

D. An Nam Cộng sản đảng.

Đáp án A.

Tháng 9-1929, những người giác ngộ cộng sản trong Đảng Tân Việt tuyên bố thành lập Đông Dương Cộng sản liên đoàn.