Trang chủ / Lịch sử / Một trong những cơ sở hình thành nghệ thuật quân sự Việt Nam từ khi có Đảng lãnh đạo

Một trong những cơ sở hình thành nghệ thuật quân sự Việt Nam từ khi có Đảng lãnh đạo

Câu hỏi: Một trong những cơ sở hình thành nghệ thuật quân sự Việt Nam từ khi có Đảng lãnh đạo

A. Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh

B. Từ nghệ thuật quân sự của các nước

C. Từ quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về đấu tranh giai cấp

D. Từ quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về đấu tranh dân tộc

Đáp án A.

Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh là một trong những cơ sở hình thành nghệ thuật quân sự Việt Nam từ khi có Đảng lãnh đạo.

Có thể bạn quan tâm

Chăn nuôi bò sữa được phát triển khá mạnh ở ven các thành phố lớn chủ yếu do

Câu hỏi: Chăn nuôi bò sữa được phát triển khá mạnh ở ven các thành …