Bài học kinh nghiệm về nghệ thuật quân sự Việt Nam được vận dụng vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới là

Câu hỏi: Bài học kinh nghiệm về nghệ thuật quân sự Việt Nam được vận dụng vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới là

A. Tạo sức mạnh tổng hợp bằng mưu kế, thế, thời, lực

B. Tạo sức mạnh tổng hợp bằng giáo dục truyền thống

C. Tạo sức mạnh tổng hợp bằng xây dựng phát triển kinh tế

D. Tạo sức mạnh tổng hợp bằng thiên thời, địa lợi, nhân hòa

Đáp án A.

Bài học kinh nghiệm về nghệ thuật quân sự Việt Nam được vận dụng vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới là tạo sức mạnh tổng hợp bằng mưu kế, thế, thời, lực.