Hình thành loài bằng lai xa và đa bội hóa thường xảy ra đối với

Câu hỏi: Hình thành loài bằng lai xa và đa bội hóa thường xảy ra đối với

A. Thực vật
B. Động vật
C. Động vật bậc thấp
D. Động vật bậc cao

Đáp án A.

Cơ thể lai xa thường không có khả năng sinh sản hữu tính (bất thụ) do cơ thể lai xa mang bộ NST đơn bội của 2 loài bố, mẹ → không tạo các cặp tương đồng → quá trình tiếp hợp và giảm phân diễn ra không bình thường nên hình thành loài bằng lai xa và đa bội hoá thường xảy ra đối với thực vật.