Một cung phản xạ được xây dựng từ bao nhiêu yếu tố

Câu hỏi: Một cung phản xạ được xây dựng từ bao nhiêu yếu tố

A. 3 yếu tố

B. 4 yếu tố

C. 5 yếu tố

D. 6 yếu tố

Đáp án C.

Giải thích: Một cung phản xạ được xây dựng từ 5 yếu tố

+ Cơ quan thụ cảm.

+ 3 nơron (hướng tâm, trung gian, li tâm).

+ Cơ quan trả lời (còn gọi là cơ quan phản ứng).