Những giới sinh vật thuộc nhóm sinh vật nhân thực là

Câu hỏi: Những giới sinh vật thuộc nhóm sinh vật nhân thực là

A. Giới nguyên sinh, giới thực vật, giới nấm, giới động vật.

B. Giới khởi sinh, giới nấm, giới thực vật, giới động vật.

C. Giới khởi sinh, giới nguyên sinh, giới thực vật, giới nấm.

D. Giới khởi sinh, giới nguyên sinh, giới thực vật, giới động vật.

Đáp án B.

Sinh vật nhân thực là một sinh vật gồm các tế bào phức tạp, trong đó vật liệu di truyền được sắp đặt trong nhân có màng bao bọc. Sinh vật nhân thực gồm có động vật, thực vật và nấm – hầu hết chúng là sinh vật đa bào – cũng như các nhóm đa dạng khác được gọi chung là nguyên sinh vật (đa số là sinh vật đơn bào, bao gồm động vật nguyên sinh và thực vật nguyên sinh).