Loại khớp nào dưới đây không có khả năng

Câu hỏi 1: Loại khớp nào dưới đây không có khả năng cử động

A. Khớp giữa xương đùi và xương cẳng chân
B. Khớp giữa các xương hộp sọ
C. Khớp giữa các đốt sống
D. Khớp giữa các đốt ngón tay

Đáp án B.

Giải thích: Khớp bất động là loại khớp không có khả năng cử động. Khớp giữa các xương hộp sọ là khớp bất động (không có khả năng cử động).

Câu hỏi 2: Trong các khớp sau: khớp ngón tay, khớp gối, khớp sọ, khớp đốt sống thắt lưng, khớp khủyu tay. Có bao nhiêu khớp thuộc loại khớp động:

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Đáp án C. Các khớp thuộc loại khớp động: khớp ngón tay, khớp gối, khớp đốt sống lưng, khớp khủyu tay. Khớp sọ là khớp bất động.