Một cục diện chính trị đặc biệt đã diễn ra sau khi Nga Hoàng bị lật đổ là

Câu hỏi: Một cục diện chính trị đặc biệt đã diễn ra sau khi Nga Hoàng bị lật đổ là

A. hình thành 2 chính quyền song song của tư sản và của công nông

B. chính quyền liên hợp được thành lập

C. chính quyền phong kiến vẫn còn tồn tại

D. giai cấp tư sản và vô sản cùng nắm chính quyền

Đáp án A.

Sau Cách mạng tháng Hai năm 1917, một tình hình chính trị phức tạp chưa từng có diễn ra ở nước Nga vì tồn tại hai chính quyền đại diện cho hai giai cấp đối lập cùng tồn tại (2 chính quyền song song của tư sản và của công nông). Hai chính quyền này đại diện cho lợi ích của các giai cấp khác nhau nên không thể cùng tồn tại lâu dài được.