Tổ chức xã hội sơ khai của người Lào là

Câu hỏi: Tổ chức xã hội sơ khai của người Lào là

A. mường cổ

B. thị tộc

C. bộ lạc

D. nôm

Đáp án A.

Tổ chức xã hội sơ khai của người Lào là các mường cổ.