Metyl axetat có công thức cấu tạo là gì?

Để trả lời câu hỏi này bạn cần xem lại phần lý thuyết về gọi tên este
Tên este = Tên gốc R’ + Tên gốc axit + at

Câu 1: Metyl axetat có công thức là

 
 
 
 

Câu 2: Hợp chất X có công thức cấu tạo CH3OOCCH2CH3. Tên gọi của X là

 
 
 
 

Câu 3: Phản ứng este hóa giữa ancol etylic và axit axetic tạo thành sản phẩm có tên gọi là gì

 
 
 
 

Câu 4: Cho các công thức cấu tạo sau:

(1) CH3COOH.

(2) CH3OH.

(3) CH3OCOCH3.

(4) CH3OCH3.

(5) CH3COCH3.

(6) CH3CHOHCH3.

(7) CH3COOCH3.

Các công thức cấu tạo nào cho ở trên biểu diễn chất có tên là metyl axetat?

 
 
 
 

1 Comment

Comments are closed.