Bài tập trắc nghiệm về Quá trình hình thành loài mới

Câu 1: Khi nói về quá trình hình thành loài mới, phát biểu nào sau đây đúng?

 
 
 
 

Câu 2: Quá trình hình thành loài mới có thể diễn ra tương đối nhanh trong trường hợp:

 
 
 
 

Câu 3: Con đường hình thành loài mới nhanh nhất là :

 
 
 
 

Câu 4: Trong quá trình hình thành loài mới, các cơ chế cách li có vai trò.

 
 
 
 

Câu 5: Nhận định nào sau đây là đúng với quá trình hình thành loài mới?

 
 
 
 

Câu 6: Sự xuất hiện loài mới được đánh dấu bằng

 
 
 
 

Câu 7: Sự tiến hóa của các loài thường diễn ra

 
 
 
 

Câu 8: Phương thức hình thành loài khác khu thể hiện ở con đường hình thành loài nào?

 
 
 
 

Câu 9: Dạng cách li nào là điều kiện cần thiết để các nhóm cá thể đã phân hoá tích luỹ các đột biến mới theo các hướng khác nhau dẫn đến sai khác ngày càng lớn trong các kiểu gen?

 
 
 
 

Câu 10: Đặc điểm của hệ động, thực vật ở đảo là bằng chứng cho sự tiến hóa dưới tác dụng của quá trình chọn lọc tự nhiên và nhân tố nào sau đây?

 
 
 
 

Câu 11: Trong quá trình tiến hóa, sự cách li địa lí có vai trò

 
 
 
 

Câu 12: Vai trò của chọn lọc tự nhiên trong quá trình hình thành loài mới bằng con đường địa lí là

 
 
 
 

Câu 13: Phát biểu nào sau đây không đúng về quá trình hình thành loài mới bằng con đường địa lí (hình thành loài khác khu vực địa lí)

 
 
 
 

Câu 14: Tại sao trên các đảo và quần đảo đại dương hay tồn tại những loài đặc trưng không có ở nơi nào khác trên Trái Đất?

 
 
 
 

Câu 15: Quần đảo là nơi lý tưởng cho quá trình hình thành loài mới vì

 
 
 
 

Câu 16: Hình thành loài bằng con đường địa lý là phương thức thường gặp ở

 
 
 
 

Câu 17: Phương thức hình thành loài cùng khu thể hiện ở những con đường hình thành loài nào?

 
 
 
 

Câu 18: Tại sao các cá thể cùng loài lại có thể khác nhau về tập tính giao phối để hình thành loài bằng cách li tập tính?

 
 
 
 

Câu 19: Trong quá trình hình thành loài mới điều kiện sinh thái có vai trò

 
 
 
 

Câu 20: Hình thành loài mới bằng con đường sinh thái là phương thức thường gặp ở những nhóm sinh vật