Mâu thuẫn bao trùm trong xã hội nước ta thời kỳ Bắc thuộc là

Câu hỏi: Mâu thuẫn bao trùm trong xã hội nước ta thời kỳ Bắc thuộc là

A. địa chủ với nông dân

B. quý tộc với nông dân

C. tư sản với công nhân

D. nhân dân ta với chính quyền đô hộ phương Bắc

Đáp án D.

Mâu thuẫn bao trùm trong xã hội nước ta thời kì Bắc thuộc là mâu thuẫn giữa nhân dân ta với chính quyền đô hộ phương Bắc. Mặc dù chính quyền phương Bắc đã tăng cường các biện pháp cai trị nhưng cũng không khống chế được các cuộc đấu tranh giành độc lập diễn ra mạnh mẽ.