Dân cư tập trung đông đúc ở đồng bằng sông Hồng không phải là do

Câu hỏi: Dân cư tập trung đông đúc ở đồng bằng sông Hồng không phải là do

A. Vùng mới được khai thác gần đây

B. Trồng lúa nước cần nhiều lao động

C. Có nhiều trung tâm công nghiệp

D. Có điều kiện thuận lợi cho sản xuất và cư trú

Đáp án A.

Đồng bằng sông Hồng có lịch sử khai thác lãnh thổ lâu đời với hơn một nghìn năm văn hiến.

-> Dân cư tập trung đông đúc từ lâu đời.

-> Nhận xét B. Vùng mới được khai thác gần đây là Sai.