ATP được cấu tạo từ 3 thành phần là

Câu hỏi: ATP được cấu tạo từ 3 thành phần là

A. Bazơ nitơ ađênin, đường đêôxiribôzơ, 1 nhóm phôtphat
B. Bazơ nitơ ađênôzin, đường đêôxiribôzơ, 3 nhóm phôtphat
C. Bazơ nitơ ađênin, đường ribôzơ, 3 nhóm phôtphat
D. Bazơ nitơ ađênôzin, đường ribôzơ, 2 nhóm phôtphat

Đáp án C.

ATP được cấu tạo từ 3 thành phần là bazơ nitơ ađênin, đường ribôzơ, 3 nhóm phôtphat.