Mặt trời lên thiên đỉnh tại một địa phương là khi

Câu hỏi: Mặt trời lên thiên đỉnh tại một địa phương là khi

A. Mặt Trời chiếu sáng vào buổi trưa ở mọi thời điểm trong năm
B. tia sáng Mặt Trời chiếu chếch so với tiếp tuyến của bề mặt đất ở địa phương đó
C. tia sáng Mặt Trời lúc giữa trưa chiếu thẳng góc với tiếp tuyến của bề mặt đất ở địa phương đó
D. tia sáng Mặt Trời chiếu một góc 60° với địa phương đó

Đáp án C.

Mặt trời lên thiên đỉnh tại một địa phương là khi tia sáng Mặt Trời lúc giữa trưa chiếu thẳng góc với tiếp tuyến của bề mặt đất ở địa phương đó (tia sáng mặt trời chiếu thẳng góc xuống mặt đất).