Loại xung thần kinh nào dưới đây không xuất hiện trong một cung phản xạ

Câu hỏi: Loại xung thần kinh nào dưới đây không xuất hiện trong một cung phản xạ

1. Xung thần kinh li tâm

2. Xung thần kinh li tâm điều chỉnh

3. Xung thần kinh thông báo ngược

4. Xung thần kinh hướng tâm

A. 1, 2
B. 2, 3
C. 1, 4
D. 1, 3

Đáp án B.

Các loại xung thần kinh nào dưới đây không xuất hiện trong một cung phản xạ là xung thần kinh li tâm điều chỉnh và xung thần kinh thông báo ngược.