Các tổ chức liên kết kinh tế khu vực thường có những nét tương đồng về

Câu hỏi: Các tổ chức liên kết kinh tế khu vực thường có những nét tương đồng về

A. Thành phần chủng tộc

B. Mục tiêu và lợi ích phát triển

C. Lịch sử dựng nước, giữ nước

D. Trình độ văn hóa, giáo dục

Đáp án B. Các tổ chức liên kết kinh tế khu vực thường có những nét tương đồng về mục tiêu và lợi ích phát triển.

Giải thích:

Các tổ chức liên kết kinh tế khu vực được hình thànhdo sự phát triển không đều và sức ép cạnh tranh trong các khu vực trên thế giới, nên các quốc gia có những nét tương đồng về mục tiêu và lới ích phát triển… đã liên kết lại với nhau. Ví dụ: EU, APEC, ASEAN, NAFTA…

Hệ quả của khu vực hóa kinh tế

a) Tạo ra cơ hội

– Thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển kinh tế.

– Tăng cường tự do hóa thương mại, đầu tư dịch vụ.

– Mở rộng thị trường, đẩy nhanh quá trình toàn cầu hóa kinh tế thế giới.

b) Tạo ra thách thức

– Đặt ra nhiều vấn đề như đảm bảo quyền độc lập, tự chủ về kinh tế và chính trị…