Dạng địa hình chiếm diện tích lớn nhất trên lãnh thổ nước ta là

Câu hỏi: Dạng địa hình chiếm diện tích lớn nhất trên lãnh thổ nước ta là

A. núi cao
B. đồng bằng
C. đồi núi thấp
D. núi trung bình

Đáp án C.

Giải thích: Dạng địa hình chiếm diện tích lớn nhất trên lãnh thổ nước ta là đồi núi thấp.

Dạng địa hình chiếm diện tích lớn nhất trên lãnh thổ nước ta là đồi núi thấp, đồi núi thấp và đồng bằng chiếm 85% diện tích tự nhiên, đồng bằng chiếm khoảng 25% diện tích tự nhiên -> đồi núi thấp chiếm khoảng 60% diện tích tự nhiên nước ta.