Lập bảng so sánh văn học dân gian và văn học viết

Lập bảng so sánh văn học dân gian và văn học viết

Văn học Việt Nam gồm hai bộ phận là văn học dân gian và văn học viết. Văn học dân gian và văn học viết đều mang những đặc điểm truyền thống của văn học Việt Nam: tinh thần yêu nước chống xâm lược, tinh thần nhân văn, đề cao đạo lí, nhân nghĩa.

Điểm giống nhau giữa văn học dân gian và văn học viết

Văn học dân gian và văn học viết đều là sản phẩm của lao động trí óc, là sáng tạo của con người. Cả 2 loại đều phản ánh bộ mặt xã hội, thể hiện tâm tư, tình cảm của tác giả.