Công cơ học là đại lượng

Câu hỏi: Công cơ học là đại lượng

A. Véctơ

B. Luôn dương

C. Vô hướng

D. Luôn dương

Đáp án: C

Giải thích: Công cơ học là đại lượng vô hướng.

Trong vật lý, công là một đại lượng vô hướng có thể mô tả là tích của lực với quãng đường dịch chuyển mà nó gây ra, và nó được gọi là công của lực. Chỉ có thành phần của lực theo phương chuyển động ở điểm đó thì mới gây ra công.