Kinh Vê-đa là bộ kinh cầu nguyện xưa nhất của đạo nào?

Câu hỏi: Kinh Vê-đa là bộ kinh cầu nguyện xưa nhất của đạo nào?

A. Đạo Phật

B. Đạo Bà-la-môn và Đạo Hin-đu

C. Đạo Hồi

D. Đạo Thiên chúa

Đáp án B.

Kinh Vê-đa là bộ kinh cầu nguyện xưa nhất của đạo Bà-la-môn và đạo Hin-đu (SGK Lịch sử 7 trang 17).