Điều nào dưới đây là sai khi nói về tế bào

Câu hỏi: Điều nào dưới đây là sai khi nói về tế bào

A. Là đơn vị cấu tạo cơ bản của sự sống
B. Là đơn vị chức năng của tế bào sống
C. Được cấu tạo từ các mô
D. Được cấu tạo từ các phân tử, đại phân tử vào bào quan

Đáp án C.

Tập hợp nhiều tế bào cùng loại và cùng thực hiện một chức năng nhất định tạo thành mô -> C sai.