Biểu hiện nào sau đây chứng tỏ địa hình núi nước ta đa dạng

Câu hỏi: Biểu hiện nào sau đây chứng tỏ địa hình núi nước ta đa dạng

A. Bên cạnh các dãy núi cao đồ sộ, ở miền núi có nhiều núi thấp

B. Bên cạnh núi, miền núi còn có đồi

C. Miền núi có núi cao, núi trung bình, núi thấp, đồi, cao nguyên

D. Miền núi có các cao nguyên badan xếp tầng và cao nguyên đá vôi

Đáp án C.

Biểu hiện chứng tỏ rõ rệt địa hình núi Việt Nam đa dạng là miền núi có núi cao, núi trung bình, núi thấp, đồi, cao nguyên.