Biểu hiện nào dưới đây lí giải đúng về nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng?

Câu hỏi: Biểu hiện nào dưới đây lí giải đúng về nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng?

A. Sự biến đổi về lượng và chất

B. Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập

C. Sự phủ định biện chứng

D. Sự chuyển hóa của các sự vật

Đáp án B.

Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập lí giải đúng về nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng.