Kim nam châm của la bàn đặt trên mặt đất chỉ hướng Bắc Nam địa lý vì

Câu hỏi: Kim nam châm của la bàn đặt trên mặt đất chỉ hướng Bắc Nam địa lý vì

A. lực điện của Trái Đất tác dụng lên kim nam châm, định hướng cho nó

B. lực hấp dẫn Trái Đất tác dụng lên kim nam châm, định hướng cho nó

C. từ trường của Trái Đất tác dụng lên kim nam châm, định hướng cho nó

D. vì một lí do khác chưa biết

Đáp án D.

Kim nam cham của la bàn đặt trên mặt đất chỉ hướng Bắc – Nam địa lí vì từ trường của Trái Đất tác dụng lên kim nam châm, định hướng cho nó.