Người có chức năng phân quyền truy cập là

Câu hỏi: Người có chức năng phân quyền truy cập là

A. Người dùng
B. Người viết chương trình ứng dụng
C. Lãnh đạo cơ quan
D. Người quản trị CSDL

Đáp án D.

Người có chức năng phân quyền truy cập là Người quản trị CSDL.