Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm

Các kim loại sau đây gọi là kim loại kiềm: gồm các nguyên tố liti (Li), natri (Na), kali (K), rubiđi (Rb), xesi (Cs) và franxi (Fr). Kim loại kiềm là kim loại thuộc nhóm IA của bảng tuần hoàn.

1. Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm:

A. Al

B. Mg

C. Ca

D. K

Đáp án D: Kim loại kiềm là kim loại thuộc nhóm IA (gồm Li, Na, K, Rb, Cs và Fr)

2. Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm:

A. Na

B. Al

C. Ca

D. Fe

Đáp án A: Kim loại kiềm là kim loại thuộc nhóm IA trong bản tuần hoàn gồm Li, Na, K, Cs, Rb và Fr