Khoan dung làm cho cuộc sống và quan hệ giữa mọi người có ý nghĩa như thế nào

Câu hỏi: Khoan dung làm cho cuộc sống và quan hệ giữa mọi người có ý nghĩa như thế nào

A. Mọi người yêu quý

B. Hòa nhập với mọi người xung quanh

C. Hợp tác với mọi người xung quanh

D. Lành mạnh, thân ái, dễ chịu

Đáp án D.

Khoan dung làm cho cuộc sống và quan hệ giữa mọi người trở nên lành mạnh, thân ái, dễ chịu.