Bản chất của chính sách mới là gì

Câu hỏi: Bản chất của chính sách mới là gì

A. Là chính sách đầu tư có trọng điểm của nhà nước vào các lĩnh vực kinh tế – tài chính, chính trị – xã hội của đất nước

B. Nhà nước đề xuất một hệ thống những chính sách mới về kinh tế – tài chính, chính trị – xã hội

C. Nhà nước cho phép các lĩnh vực kinh tế – tài chính, chính trị – xã hội của đất nước có những đổi mới phù hợp

D. Là hệ thống chính sách tích cực của nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế – tài chính, chính trị – xã hội

Đáp án D.

Bản chất của chính sách mới là hệ thống chính sách tích cực của Nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế – tài chính, chính trị – xã hội (Mục 2 Trang 72 SGK Lịch sử 11 cơ bản).