Khoa học lịch sử là một ngành khoa học nghiên cứu về

Câu hỏi: Khoa học lịch sử là một ngành khoa học nghiên cứu về

A. quá trình hình thành và phát triển của Trái Đất

B. các thiên thể trong vũ trụ

C. quá trình hình thành, phát triển của loài người và xã hội loài người

D. sinh vật và động vật trên Trái Đất

Đáp án C.

Khoa học lịch sử là một ngành khoa học nghiên cứu về quá trình hình thành, phát triển của loài người và xã hội loài người.