Đơn phân cấu tạo của protein là

Câu hỏi 1: Đơn phân cấu tạo của protein là

A. Mônôsaccarit
B. Axit amin
C. Photpholipit
D. Stêrôit

Đáp án B. Đơn phân cấu tạo của protein là axit amin.

Câu hỏi 2: Đơn phân cấu tạo nên phân tử protein là

A. lipit
B. glucozo
C. axit amin
D. nucleotit

Đáp án C. Đơn phân cấu tạo của protein là axit amin.