Khi biểu diễn thuật toán bằng sơ đồ khối hình chữ nhật có ý nghĩa gì

Câu hỏi: Khi biểu diễn thuật toán bằng sơ đồ khối hình chữ nhật có ý nghĩa gì?

A. Thể hiện thao tác tính toán
B. Thể hiện thao tác so sánh
C. Quy định trình tự thực hiện các thao tác
D. Thể hiện các thao tác nhập, xuất dữ liệu

Đáp án A.

Khi biểu diễn thuật toán bằng sơ đồ khối hình chữ nhật có ý nghĩa thể hiện thao tác tính toán.

Giải thích: Khi biểu diễn thuật toán bằng sơ đồ khối thì:

+ Hình chữ nhật có ý nghĩa là thể hiện thao tác tính toán.
+ Hình thoi thể hiện thao tác so sánh.
+ Các mũi tên thể hiện quy định trình tự thực hiện các thao tác.
+ Hình ô van thể hiện các thao tác nhập, xuất dữ liệu.