Điểm hạn chế của chữ viết của người phương Đông là

Câu hỏi: Điểm hạn chế của chữ viết của người phương Đông là

A. Chữ có quá nhiều hình, nét, kí hiệu nên khả năng phổ biến bị hạn chế.

B. Chất liệu để viết chữ rất khó tìm.

C. Các kí hiệu, hình nét không ổn định mà luôn thay đổi.

D. Chỉ để biên soạn các bộ kinh, không có khả năng ứng dụng trong thực tế.

Đáp án A.

Giải thích:

Chữ viết là một thành tựu lớn, tiêu biểu của các quốc gia cổ đại phương Đông. Tuy nhiên, chữ viết của người phương Đông còn quá nhiều hình, nét phức tạp, mang trong nó cả kí hiệu nên khả năng phổ biến bị hạn chế.