Các cuộc phát kiến địa lí chủ yếu hướng về đâu

Câu hỏi 1: Các cuộc phát kiến địa lí chủ yếu hướng về đâu

A. Ấn Độ và các nước phương Đông.

B. Trung Quốc và các nước phương Đông.

C. Nhật Bản và các nước phương Đông.

D. Các nước phương Tây.

Đáp án A.

Giải thích: Các cuộc phát kiến địa lí chủ yếu hướng về Ấn Độ và các nước phương Đông do các thương nhân châu Âu cho rằng Ấn Độ và các nước phương Đông có nhiều vàng bạc, nguyên liệu và là thị trường tiêu thụ rộng lớn.

Câu hỏi 2: Cuộc phát kiến địa lí của các thương nhân châu Âu chủ yếu hướng về đâu?

A. Trung Quốc và các nước phương Đông

B. Ấn Độ và các nước phương Đông.

C. Nhật Bản và các nước phương Đông

D. Ấn Độ và các nước phương Tây.

Đáp án B.

Cuộc phát kiến địa lí của các thương nhân châu Âu chủ yếu hướng về Ấn Độ và các nước phương Đông.