Khái niệm nào dưới đây không dùng để mô tả các yếu tố tạo thành mô hình cơ sở dữ liệu

Câu hỏi: Khái niệm nào dưới đây không dùng để mô tả các yếu tố tạo thành mô hình cơ sở dữ liệu

A. Các ràng buộc dữ liệu
B. Các thao tác, phép toán trên dữ liệu
C. Cấu trúc dữ liệu
D. Cách tổ chức, lưu trữ dữ liệu

Đáp án D.

Các khái niệm dùng để mô ta các yếu tố tạo thành mô hình cơ sở dữ liệu là: cấu trúc dữ liệu, các thao tác, phép toán trên cơ sở dữ liệu, các ràng buộc dữ liệu → Cách tổ chức, lưu trữ dữ liệu không dùng để mô tả các yếu tố tạo thành mô hình cơ sở dữ liệu.