Kết quả của sự đấu tranh giữa các mặt đối lập là

Câu hỏi: Kết quả của sự đấu tranh giữa các mặt đối lập là

A. Sự vật hiện tượng được giữ nguyên trạng thái cũ

B. Sự vật, hiện tượng cũ được thay thế bằng sự vật, hiện tượng mới

C. Sự vật, hiện tượng bị biến đổi theo chiều hướng tích cực

D. Sự vật, hiện tượng bị tiêu vong

Đáp án B.

Kết quả của sự đấu tranh giữa các mặt đối lập là sự vật, hiện tượng cũ được thay thế bằng sự vật, hiện tượng mới.