Nhà Lý chia nước ta thành bao nhiêu lộ phủ

Câu hỏi: Nhà Lý chia nước ta thành bao nhiêu lộ, phủ?

A. 10 lộ, phủ

B. 12 lộ, phủ

C. 13 lộ, phủ

D. 24 lộ, phủ

Đáp án D.

Nhà Lý chia nhà nước thành 24 lộ, phủ. Các cấp hành chính ở địa phương lần lượt từ cao xuống thấp là:

– Phủ, lộ, châu, trại

– Huyện, hương, giáp, phường, sách, động

Đứng đầu bộ máy hành chính của các phủ, lộ là tri phủ, phán phủ, của các châu là tri châu, của các trại, đạo là quan mục. Đứng đầu bộ máy hành của các huyện là huyện lệnh. Dưới huyện là đơn vị giáp và thôn.