Hội thề Đông Quan diễn ra vào thời gian nào?

Câu hỏi: Hội thề Đông Quan diễn ra vào thời gian nào?

A. Ngày 10 tháng 12 năm 1427
B. Ngày 12 tháng 10 năm 1427
C. Ngày 3 tháng 1 năm 1428
D. Ngày 1 tháng 3 năm 1428

Đáp án A.

Hội thề Đông Quan diễn ra vào ngày 10 tháng 12 năm 1427.