Các quyền tự do cơ bản của công dân được ghi nhận trong hiến pháp và luật quy định mối quan hệ cơ bản giữa

Câu hỏi: Các quyền tự do cơ bản của công dân được ghi nhận trong hiến pháp và luật quy định mối quan hệ cơ bản giữa

A. Công dân với pháp luật
B. Nhà nước với pháp luật
C. Nhà nước với công dân
D. Công dân với Nhà nước và pháp luật

Đáp án D.

Các quyền tự do cơ bản của công dân được ghi nhận trong Hiến pháp và Luật qui định mối quan hệ cơ bản giữa công dân với Nhà nước và pháp luật.